Софтуер на компютър/програмна част/

 

 

 

1)    Основни видове софтуер.

2)    Базов софтуер. 

3)    Инструментални средства

 

                                                                                   

 

Основни видове софтуер

Софтуер или програмно осигуряване се нарича всяка програма, предназначена за конкретен компютър. Софтуерът най-общо се разделя на два типа:

Ø     системен софтуер

Ø     приложен софтуер

 

Базов софтуер

Базовият софтуер осигурява дейности, които са общи за компютърната система и не са свързани с конкретни приложения или потребители. Базовият софтуер съдържа програмни средства, необходими за ефективната експлоатация на компютърната система и на нейните три компонента – хардуер, софтуер и данни. По същество е допълнение към хардуера. Като правило се доставя едновременно със закупуване на хардуера.

Има две важни функции:

v    да осигурява ефективна работа на компютърната система като цяло – съвместна работа на хардуера и софтуера, оптимално използване на ресурсите;

v    да улесни различни категории потребители при решаване на задачи с използване на компютър;

 

Компоненти на базовия софтуер са:

·        операционна система – система от програми за управление на съвместната работа на всички компоненти на компютърната система;

·        инструментален софтуер – система от програми, предоставяща различни средства за обслужване, развитие и експлоатация на отделните компоненти на компютърната система;

·        интерфейсни програми , които осигуряват различните начини за взаимодействие между потребителите и компютъра.

Инструментални средства

Инструменталният софтуер включва средствата за автоматизирано създаване на приложни програми и средства за експлоатация на компютърната система. Към средствата за разработване на приложения се отнасят средите за програмиране и системите за управление на бази от данни.

Системата за управление на бази от данни позволява да се организират потребителските данни, да се въвеждат нови данни, да се актуализират и ползват съществуващи данни.

Средствата за разработване на приложения са сложни програми, предназначени за автоматизиране на процеса за създаване на нови програмни системи. Към тези средства се отнасят софтуерните инструменти и средите за програмиране.

Софтуерните инструменти са програми, които се използват за разработване или развитие на други програми. – текстов редактор, архиватори и др.

Средите за програмиране позволяват да се създават програми, като вместо машинен език се използват специално създадени езици за програмиране.

При наличието на програма – транслатор, изпълнението на алгоритъма, който човек е създал и записал под формата на програма на алгоритмичен език, преминава през два основни етапа:

1.     анализ и преобразуване/транслиране/ на програмата, записана на съответния алгоритмичен език, в програмата на машинен език от компютър.

2.     Изпълнение на програмата на машинен език от компютър

Транслаторите, които първо изпълняват изцяло 1. и преминават към етап 2. се наричат компилатори.

Разпространен е и друг подход –последователно транслиране на части от програмата и незабавното им изпълнение. Транслатори, които действат по този начен, се наричат интерпретатори.

Сервизните програми са програми, които потребителите използват в процеса на експлоатация или обслужване на компютърната система.

Драйвери са програмите управляващи периферните устройства.

 

Въпроси:

1.     Какви типове софтуер има?

2.     Кои са компонентите и функциите на базовия софтуер?

3.     Какво представляват средите за програмиране?

4.     Проучете с какви среди за програмиране разполага достъпната ви КС?

За домашно: Изучете самостоятелно допълнителната тема към урока - Компоненти на средата за програмиране.

Основни понятия в урока

 

Инструментален софтуер            system services

Интерпретатор                            interpreter

Компилатор                                 compiler

Програмно осигуряване               software

Сервизна програма                      utility program

Транслатор                                  translator

Среда за програмиране                programming environment