ПРИЛОЖЕН  СОФТУЕР 

 

1.     Видове приложен софтуер

 

Приложното програмно осигуряване (ППО), наричано още приложен софтуер се състои от приложни програми, предназначени за решаване на конкретни задачи на крайния потребител – например една компютърна програма за осъществяване на счетоводство на фирма е приложна програма.

Приложния софтуер се разпространява във вид на програмни продукти и програмни пакети.

Програмните продукти са програми, които осигуряват конкретна дейност (специфично приложение) на потребителя.

Програмния пакет е логическо свързано множество от програмни продукти съответстващи на изискванията на дадена предметна област. Програмния пакет е съпроводен с документация за използването му.

Най-общо приложния софтуер е два вида : фирмен и потребителски

2.     Фирмен софтуер

 

Фирмените програми се създават от организации специализирани в производството на софтуер с комерсиална цел – продажба на потребителите. Той може да бъде два вида – с общо и със специално предназначение.

Фирменият софтуер с общо предназначение е предназначен за потребители работещи в различни области при извършването на една и съща дейност.

Предимства :

Ø     Продава се на ниска цена – определя се от тираж ;

Ø     Подходящ е за широко използване ;

Ø     Има лесен интерфейс с потребителите ;

Ø     Съпроводен с документация за използване ;

Ø     Фирмата гарантира възможности за обновяване ;

Ø     Гарантира липсата на вируси и грешки.

Недостатъци :

Ø     Необходимо е добро познаване за създаване на конкретно приложение ;

Ø     Потребителят носи отговорност за целесъобразното му използване.

 

Фирменият софтуер със специално  предназначение се използва за подпомагане на специфични дейности и може да бъде специализиран фирмен софтуер и универсален.

     Специализиран фирмен софтуер е например една програма за резервиране на стаи в хотела – съдържаща информация за стаите в хотела, приемаща заявки на клиентите и осъществяваща резервации за определено време.

     Универсален  фирмен софтуер е например :

Ø     Текстов редактор

Ø     Електронна таблица

Ø     Информационна система

Ø     Графични пакети

Съвременната тенденция в развитие на софтуера с общо предназначение е да може да изпълнява колкото се може повече функции.      

Интегрираните пакети  са програмни пакети, за няколко взаимносвързани разнотипни приложения, всяко от които се реализира от съответната приложна програма. Те предоставят еднообразен интерфейс и среда за работа и възможност за обмен на данни между приложенията. Основно предимство, е че когато потребителят се научи да работи с едно от приложенията, голяма част от знанията и уменията могат да се използват за работа с други приложения. Пример за такъв пакет е пакетът Microsoft Office с вградени приложения Word,  Excеl,  Access и др.

 

3.     Потребителски софтуер

 

Потребителските програми са предназначени за използване от отделни лица или организации  и се проектират и създават за задоволяване на техните специфични нужди, които не могат да се решат от друг вид софтуер. Характерно за този вид софтуер е високата му цена.

 

Въпроси и задачи :

1.     Кои са видовете приложен софтуер ?

2.     Каква е разликата между програмен продукт и програмен пакет ?

3.     Какви видове фирмен софтуер познавате ?

4.     Какво представляват интегрираните пакети ?

5.     Дайте примери на програми – представители на различни видове софтуер

6.     Кои са предимствата и недостатъците на приложния софтуер с общо предназначение ?