Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел

Контролния панел се стартира чрез Start -> Settings -> Control Panel
Забележка: За промяна на някои настройки се изискват административни права.

    1. Настройка на видеокартата и дисплея (Display)
    - тема за дисплея;
    - тапет (фон) - може да се избере цвят или изображение;
    - програма за предпазване на екрана (
screen saver) - задава се брой минути преди да се включи прорамата
    - декорация на прозорци, бутони, избор на готови цветови схеми, размер на шрифта
    - промяна на разделителната способност на екрана - задава се в точки, напр: 1024
by 768; брой цветове - 32 бита

    2. Настройка на клавиатура и мишка (Keyboard, Mouse)
    - задръжка преди влизане в режим на автоматично повторение на клавишите;
    - честота на повторение на задържания клавиш;
    - честота на мигане на курсора;
    - ляво или дясно ориентиране на мишката;
    - вид на курсора;
    - скорост на двойното щракване;
    - скорост на движение на мишката;
    - оставяне на следи при движение на курсора

    3. Настройка на дата и час (
Date and Time)
    -
избор на ден, месец и година;
    - настройка на часа;
    - избор на часови пояс;
    - избор на сървър за синхронизация на часовника по Интернет;

    4. Регионални и езикови настройки (Regional and Language Options)
    - избор на регионални параметри за съответната държава (Bulgarian);
    - добавяне на език за клавиатурата - Languages -> Details -> Add - избор на език; Remove - премахва език
    -
Language Bar - определя дали да се вижда избрания език в task бара;
    -
Key Settings - задава клавишна комбинация за превключване между езиците (напр: ALT+CTRL) и между отделните подредби на един език (напр: кирилица по БДС или фонетична: CTRL+Shift);


    5. Инсталиране на шрифтове (
Fonts)
    - File -> Install New Font - избора се шрифта и се потвърждава с OK
    - Delete - изтрива шрифт;
    - отваряне на шрифт - позволява да се види начертанието на буквите
    Забележка: шрифт може да се инсталира и чрез просто копиране в C:\WINDOWS\Fonts
 


    6. Настройка на параметрите за запазване на енергията (
Power Options)
    -
задава се времето в минути за автоматично изключване на монитора и хард диска, както и за преминаване в състояние Stand By (готовност) или Hibernation (изключване със запазване на паметта)
    - разрешение за хибернация - избира се от диалога
Hibernate, при което се отделя системен файл с големина точно равна на размера на паметта (напр: 256 MB)
    - допълнителни опции - избор на действие при натискане на бутона за изключване на компютъра:
            >> пълно изключване -
Shut Down;
            >> режим готовност - Stand By;
            >> хибернация - Hibernate (препоръчва се, поради по-малкото време за изключване и включване);
            >> извеждане на диалог с въпрос към потребителя за действието, което да предприеме.


    7. Настройка на принтер (
Printers and Faxes)
    -
Add Printer - добавяне на принтер (избира се локален или мрежов принтер, начина на свързване - LPT, COM или мрежово устройство, избира се модела на принтера)
    - избор на принтер по подразбиране (ако има повече от един инсталиран принтер) - от контексното меню се избира Set as Default Printer;
    - настройка на принтер -  от контексното меню се избира Properties (Sharing - принтерът се споделя в мрежа за общо ползване, разделителна способност - General -> Printing Preferences -> Advanced -> Graphic -> Print Quality (пример 600 точки на инч)
    - премахване на принтер - от контексното меню се избира Delete.

    8. Настройки на звуковата карта (
Sound and Audio Devices)
    - извеждане на миксера за настройка на нивата на звука - Place volume icon in the taskbar;
    - избор на звукова схема за озвучаване на различни събития в ОС - Sound Scheme;
    - избор на драйвери за плайбек, запис на звук и MIDI синтезатор.

    9. Системни настройки (
System)
    - диалог
General - показва информация на версията на ОС, типа на процесора и количеството инсталирана оперативна памет
    -
Computer Name - име и работна група на компютъра, с които се идентифицира в локална мрежа;
    -
Hardware - добавяне на нови устройства (изисква се наличието на драйвери);
    -
Advanced - настройки на размера на swap файла за виртуална памет, параметри за повишаване на общото бързодействие и други;
    -
System Restore - позволява възстановяване на файловата система в случай на повреда или изтриване на информация по невнимание;
    -
Automatic Updates - позволява автоматично зареждане на кръпки по сигурността на Windows;
    - Remote - позволява отдалечен достъп до компютъра.

    10. Добавяне на нови потребители (
User Accounts)
    - Create a new account - създава нов потребител (с име и парола за достъп);
    -
Change an account - промяна на потребител;
   
    11. Добавяне/премахване на софтуер (
Add or Remove Software)
    - избира се приложението, Change/Remove, след което се продължава диалога - за промяна софтуера или за неговото деинсталиране;
       
    12. Настройка на старт-менюто
(от контексното меню на бутона
Start се избира Properties, избира се един от двата варианта - класическо и нормално, с бутона Customize могат да се добавят или изтриват компоненти в старт-менюто);
   
    13. Настройка на quick Launch bar -
от контексното меню на
task бара се избира Toolbars -> Quick Launch, при което се включва лентата за бързо стартиране на приложение. Добавяне на приложение става с просто влачене и пускане на неговата икона върху quick launch бара

    14. Network Connections  - за настройка параметрите на мрежовите връзки

    15. Параметри за хора с увреждания (Accessibility Options)