Касови апарати     


            Съвременните касови апарати (КА) представляват сложни и многофункционални електронни устройства съобразени с изискванията за финансова отчетност и предназначени за осъществяване на данъчен контрол. КА осигурява пълна отчетност за собственика и данъчните власти чрез регистрация на общия оборот и оборота по данъчни групи, както и на отчисленията на данъка върху добавената стойност (ДДС).

 

Класификация на КА

В днешно време съществуват различни класификации на КА

-  по област на използване       

 - според конструкцията

Според областта в която се използват КА могат да се разделят на следните групи :

v    За търговия ;

v    В сферата на услугите ;

v    Търговия на нефтопродукти ;

v    За заведения и ресторанти.

 

По конструкция КА се разделят на:

v    Автономни ;

v    Пасивни системни ;

v    Активни  системни ;

v    Фискални за регистрация.

         Към автономните КА се отнасят и портативните КА, имащи възможност за работа без да са постоянно подвключени в ел. мрежата.

   Пасивни  системни КА – тази  касова машина, може да работи в компютърно - касова система, но няма възможност да управляват работата на тази система. Пасивния системен КА може да се използва и като автономен КА.

   Активни системни  КА – тази  касова машина, може да работи в компютърно - касова система, като управлява при това нейната работа.

Към активните системни КА се отнасят също и POS-терминалите - КА с фискална памет, притежаващи възможностите на персонален компютър по вход-изход, съхранение, обработка и изображение на информация. Активните системни КА може да се използват като пасивни системни или автономни КА.

   Фискалния регистратор (ФР.) – това е КА, способен да работи само в състава на  компютърно-касова система, получавайки данните чрез канал за връзка.

В търговската мрежа се допуска използването само на изправни КА  с дълговременно  и  енергонезависимо съхранение на информацията  във   фискалната памет.   КА  трябва да преминават проверка за изправност и техническо обслужване ежегодно.

 

Състав на касовия апарат

 

Ø  Клавиатура - по разположение, форма и цвят на клавишите може да бъде най-различна, но винаги е съобразена с експлоатационните изисквания и ергономията. Клавиатурата е изградена на принципа на контактни бутони. Кодът на всеки от тях се определя от мястото, което той заема в матрицата на клавиатурата. Клавишите могат да бъдат цифрови и функционални.

Ø  Устройство за индикация – може да бъде най-различно при различните модели и служи за индикация на извършваните операции, както за клиента така и за касиера.

Ø  Печатащо устройство – то може да бъде вградено или външно. Повечето касови апарати могат да работят с няколко различни видове печатащи устройства, като те могат да бъдат матрични, термични, мастилено-струйни и лазерни. Служи за отпечатване на касова бележка (бон, чек).

Ø  Памет – тя може да се раздели на :

-         оперативна памет (RAM – памет) – обикновено верността на информацията в ОП се контролира с всяко включване на КА. При някои КА ОП се нарича още (Flash - памет)

-         фискална памет (финансова памет) - организирана на базата на EPROM – памет. Финансовата памет осигурява осъществяване на данъчен контрол.  В нея се записва необходимата информация за реализираните обороти по всяка една от данъчните групи с натрупване. Тя е енергозависим блок. Информацията във ФП се записва и чете на блокове, като един блок съдържа информация за един дневен отчет. При възникване на грешка във ФП възстановяването на работата на КА се извършва от сервизна фирма. ФП съхранява информацията за оборота и данъчните задължения за различен период от време – напр. при ЕКАФП “Електроника” 03S (D) този срок е 6 год.

Ø       Логика - тя осигурява всички логически и аритметически функции, отнасящи се до обработката на входната информация и информацията за управление на периферните устройства.

Ø       Захранване – може да бъде най-различно в зависимост от модела – вградено, външно, с акумулатор и др.

 

Възможности на КА

Ø     Регистрация на продажбите  (натрупване)

<SMALL>Това е основната функция на КА. Касиера въвежда в КА информация за покупката, указва по някакакъв  начин, в коя секция (отдел, група ) се отнася тази сума, и закрива сметката. КА  издава касова бележка и регистрира сумата на съответния брояч. Едновременно с печата на чека става и печат на контролната лента.<SMALL>

Ø     Продажба  чрез PLU

<SMALL>PLU се превежда така : "Price Look Up" - "намери цената". Предполага се, че всяка стока има номенклатурен номер с описание на стоката и нейната цена. А в КА, в неговата вътрешна памет са запрограмирани всички стоки. Това се нарича : "автоматическо въвеждане на стоките”. При регистрация на покупка се избира номера на стоката на цифровата клавиатура  и се закрива сметката. КА печати чек с името на стоката, което по - рано  е било програмирано, нейната цена и прибавя сумата към съответната група.</SMALL>

Ако клиента и избрал <SMALL>Ако  няколко стоки, то касиера  последователно въвежда номера PLU на всички избрани стоки и закрива сметката. По такъв начин за продавача е необходимо само да знае и правилно да въведе  номера PLU (или, както го наричат номенклатурния номер), а КА автоматически въвежда  в чека цената на стоката и нейното наименование и я отнася към съответната група. О<SMALL>ООООООООписаната работа с PLU рядко се използва на практика поради следните причини:</SMALL>     П<SMALL>ППрограмирането на  PLU на автономни КА е трудоемко и струва скъпо, прави се ръчно въвеждане на кодове, букви и цифри от клавиатурата на КА, и при често  изменящи се  асортименти и  цени своевременното програмиране на PLU е практически невъзможно. Друга причина е, че</SMALL> <SMALL>Друга причина е, чемного КА имат ограничение на PLU, т.е. възможност да се запрограмират не повече от  800, или 1000 PLU.</SMALL> <SMALL>При въвеждане номера  PLU е възможно касиера да сгреши и проблема с правилността на въведената информация в КА остава.</SMALL> В някой случай обаче <SMALL>В някой случай обаче,  наличието на PLU в КА е уместно. Особено удачно е при съчетаване работата с PLU и компютър във  всички  варианти.</SMALL>

Ø     Отчети

<SMALL> Почти всички КА дават възможност за получаване на някои стандартни отчети : </SMALL> Ежедневен финансов отчет

<SMALL>Може да се снема  както в режим Х, така и в режим Z. Дава  информация по  групи: количество на продажбите в групите, сума на продажбите в групите, общ резултат по групи. Допълнително дава информация за сумите, надценките и количеството по операция "Сторно", общ отчет за деня.

Натрупването на суми по групи, резултатите от натрупването се извършва в ежедневния паричен брояч – неговото съдържание е сумата от сумите на груповите броячи. Ежедневен паричен брояч (отчет) е наречен така поради това, че в него се съхраняват натрупаните суми за целия ден от работа. Още го наричат регистър за резултата от денонощния отчет. В съвременните КА, където е възможна работа на няколко касиера едновременно това понятие губи своя смисъл, но понятието  ежедневен отчет е останало. По същество този ежедневен отчет е още една подпрограма в работата на процесора на КА, този брояч може да се "нулира".

Информация за ежедневния паричен брояч попада в главния паричен брояч на КА. Ежедневния брояч на всяка смяна започва от нулата и завършва смяната така, че отправя натрупаната информация в главния паричен брояч. По такъв начин, в главния паричен брояч се натрупва информация за преминалите парични средства през КА за цялото време на работа от последното нулиране на главния брояч. Затова го наричат брояч (или регистър) на главния резултат, брояч (или регистър) на нарастващия оборот и т.н.

Х и Z отчети

При експлоатация на КА администратора в магазина (лицето, имащо съответния ключ от КА) може да разпечати къс чекова лента, на която КА е отпечатал информация за съдържанието на своите броячи. При това, ако броячите не изменят своето значение, то това се нарича Х-отчет, а ако след разпечатка на брояча се извършва изчистване на натрупаните суми, то това се нарича Z-отчет. Х-отчета става с помощта на ключ, който се нарича Х-ключ, поставя се в ключалката на КА и се завърта в положение "Х" и се натиска необходимия клавиш. Съответно, Z-отчет се извършва чрез Z-ключ и в положение на завъртане  "Z". Z-отчета още се нарича отчет с нулиране, понеже броячите изчистват натрупаните в себе си суми.

Х-отчети се снемат за контролиране на постъпленията в магазина в течение на смяната и за задоволяване интересите на администрацията на магазина. В течение на дадена смяна може да се направят колкото е нужно  Х-отчети, на натрупаните до момента суми. При Х-отчетите  това може да се снеме по групи и по смени.

Z-отчета се снема един път в края на деня (смяната) тогава когато става отчитане на паричните средства от КА. т.е., идва инкасатора, касиерът сдава смяната и снема  Z-отчет. Z-отчет на главния резултат, неговото изчистване, се върши само в специални случаи, например, при изпращане на КА в ремонт, при това под контрол.

<SMALL></SMALL>Отчет активност на продажбите за деня

<SMALL>Може да снема информация за количеството продажби по часове, сумите на продажбите по часове, процента на активност за час, а също така и резултата от началото на работата  до времето на снемане на отчета.</SMALL>

<SMALL></SMALL>Отчет по PLU

<SMALL>Възможен изборен отчет по PLU. На всеки въведен номер PLU дава информация  за количеството и сумите на продажба в даден  PLU.</SMALL>

<SMALL>Възможен е и пълен отчет по PLU, той дава информация за количеството и сумите от продажбите във  всеки  PLU.</SMALL>

Отчет по наличните  чекове  в  пари (Х режим)

По наличните чекове дава сумата на наличните пари.

Индивидуален  отчет  на касиера  (Х режим).

Извежда информация за работата на даден касиер : число на обслужените клиенти, сумите, и количеството на проведените операции. В различните модели  КА са  възможни и други отчети.

Административни операции

Под административни операции се разбират преминалите суми  през КА, не свързани пряко с покупката на стоки. Тук се отнасят различни внесени  пари в КА (например, преди началото на работния ден), различни иззети пари от  КА (например, за разплащане на доставчици). Като правило, административните операции се извършват при определено положение на ключа на КА (необходим ключ на администратора) и при въвеждане на парола от администратора.

Неизправни се считат  КА, които :

    - не печатат, печатат неразбираемо или не отговарят напълно на техническите изисквания към КА и фискалната памет 

    - не изпълняват или  изпълняват с грешки  операциите,  предвидени от      техническите изисквания към КА ;

    - не позволяват да се получават данни,  съдържащи се във  фискалната памет,

      необходими за осъществяване на контрол от съответните органи;

    -  използват приложни програми,   не   отговарящи на изискванията за използване на конкретния модел КА.

 

                              Касова бележка (касов чек, бон)

Търговската организация, осъществяваща парично разплащане  с използване на КА,  е длъжна да издава на купувача чек или документ за отчет на  наличните парични средства, с цел  обезпечаване на пълен и  своевременен  сбор   на наличните платежи, а също така да осигурява защита правата на потребителите.

На издавания на  клиента чек трябва да има следните реквизити :

    - наименование на организацията ;

    - идентификационен номер на организацията ;

    - заводски номер на КА;

    - пореден номер на чека;

    - дата и време на покупката;

    - стоиност на покупката;

    - признак за фискален режим.

Освен това, на  чека може да се съдържат и други данни, предвидени в   техническите изисквания на КА, с  отчитане особеностите на сферата на използване. Сметки,  квитанции,  товарни и други документи, издавани на клиента, не освобождават организациите  от използването на КА.

 

Технически изисквания към електронните КА  за осъществяване на парични разплащания в сферата на търговията

         В нормативно-правните  и  нормативно-технически  документи са указани общите изисквания за всички групи КА. Това са :

   1) Програмна  парола (не по – малка от 4 разряда) или номерни ключове (не по – малко от 99 варианта) влизащи в комплекта на КА.

   2) Чекова лента и контролна лента, оформяни в един работен цикъл при регистрация на покупка.

   3) Фискална памет.

   4) Блокировка на машината в случай на липса на чекова лента.

   5) Блокировка на машината в случай на липса на контролна лента.

   6)  Блокировка  на машината в случай на неправилно изпълнена операция от касиера.

   7) Блокировка на машината  при  възникване на аварийни ситуации. 

   8)  Блокировка  на машината при  препълване,   неизправност, изключване на   фискалната памет.

  9) Съхранение на информацията не по-малко от  определено време.

  11) Операции, изпълнявани от вграден калкулатор.

  12) Индикатор на касиера.

  13) Индикатор на клиента.

  14) Програмиране на основните режими на работа.

  15) Наличие на автоматическо тестиране.

КА трябва да имат маркировка, съдържаща :

    - модел на касовия апрата ;

    - заводски номер;

    - дата на производство ;

    - фирмен знак на производителя  на КА.

Способа на нанасяне на маркировката трябва да осигурява нейното съхранение за  срока на използване на КА.

При фискална  памет, която е енергозависима по отношение на съхранение на информацията е необходимо да има дълговременно запомнящо устройство, явяващо се съставна част на КА и предназначено за регистриране и отчет на ежедневната информаци с изключване на възможността за нейното изменение.

Фискалната памет включва в себе си :

   1. Параметри, регистрируеми във фискалната памет при продажба на КА:

    - заводски и регистрационнен номер на КА - 13 разряда;

    - идентификационен код на собственика на КА - не по – малко от 12 разряда ;

    - дата на включване на фискалната памет при  първично въвеждане на КА  или  при пререгистрация. 

   2. Параметри, въвеждани във фискалната памет ежедневно:

    - дата - 6 разряда;

    - пореден номер на записа - не по-малък от 4 разряда;

    - денонощен отчет за продажбите - не по-малък от 9 разряда.

Достъпа към информацията,  записана във фискалната памет трябва да бъде защитена по апаратно-програмен път.

КА трябва да осигуряват разпечатване на съдържанието на фискалната памет:

    - резултатна  сума за период;

    - заводски и регистрационен номер на КА  - 13 разряда;

    - идентификация кода на клиента ;

    - дата на включване на фискалната памет.

Използването  при  осъществяване на парични разплащания с  КА   с фискална памет в нефискален режим е равносилно на неизползването на КА.

 


ВРЪЗКА МЕЖДУ КАСОВ АПАРАТ И КОМПЮТЪР

 

Съвременните КА представляват електронни устройства с микропрограмно управление. Това позволява да се използват КА като елемент в различни системи за сумиране и обработка на  информация за дейността на търговското предприятие и като източник на информация за извършените сделки покупко-продажба. С помощта на специално устройство  - платка за връзка (интерфейсна платка) – КА са в състояние да реализират канал за предаване на данни в компютъра: като стандарт се използва  интерфейса RS232C или RS485. Това означава, че на кожуха на КА се намира електрически разиом, и към него се подвключва  кабел от три или четири провода, който води до персоналния компютър и се включва към последователния порт за вход-изход (COM порт) или към специална платка, установена в компютъра. Дължината на кабела е до 100 метра (при стандарт RS232C). В случаи на необходимост от по-голяма дължина се използва  интерфейс RS485 или специални усилватели. На един кабел за връзка може да се подвключат няколко КА, или с помоща на специална платка-разклонител, установена на компютъра, се подвключват  към компютъра няколко КА, всеки със своите кабели. Способа на подвключване  и типа на интерфейса се определя от конкретните условия на разположение на КА и компютъра в системата. Ако КА е подсъединен към компютър, то на него може да се установява програмно осигуряване (ПО) за работа с КА. Класификацията на съществуващото ПО е по типа на взаимодействие между КА и компютъра : ON-LINE, OFF-LINE или ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР.

ON-LINE (в линия)

КА непрекъснато обменят информация с компютъра, всяка регистрация на продажба става чрез компютъра. При всяка регистрация на продажба (при всеки издаден чек) КА се обръща към компютъра със запитване за цената, наименование на стоката. Компютъра съобщава на КА за запитаната информация и разрешава или забранява продажбата (в случай на липса на такава стока в склада). След което (ако продажбата е разрешена) КА издава чек, и съобщава на компютъра за извършената сделка на покупко-продажба. В компютъра се води база на стоките, където се и регистрира извършената продажба. В режим ON-LINE към един компютър могат да бъдат подвключени няколко КА, т.е. целия магазин. 

OFF-LINE (извън линия)

КА обменят с компютъра информация само за натрупаната в КА информация за стоките и цените (например, сутрин в началото на смяната) и за снемане на отчет от КА (например, вечер в края на смяната). Всичката регистрация  на продажбите се върши от  КА и базата на стоките се съхранява в КА. При недостатъчен обем на оперативната памет на КА и за съхранение на базата на стоките (наименование, цени, количества и т.н.) в режим OFF-LINE към КА може да бъде подвключен блок за външна памет  (например Memo Plus ). В режим OFF-LINE към един компютър  може да се подвключат неограничен брой КА.

ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР

В този режим всяка база по стоки (или услуги) се съхранява на компютъра, там става оформяне на сделката покупко-продажба и формиране на чека. След което компютъра изпраща на КА оформения чек, а КА го отпечатва. При този режим, КА се използва  в качеството на принтер за чекове. Печатайки чек, КА едновременно регистрира  във ФП фискална информация: откъдето и идва името на режима. В режим ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР към един компютър може да бъде подвключен само един КА.

Фискален принтер FP-550F
Основни функции
- ЕДНОВРЕМЕННО отпечатване на касова бележка и контролна лента
- автоматично отрязване на отпечатаната касова бележка
- отпечатване на разширена клиентска бележка (данъчна фактура)
- въвеждане и отпечатване на графично лого в началото на всяка касова бележка
- отпечатване на следните отчети:
- дневен финансов отчет с или без нулиране
- разширен дневен отчет
- отчет данъчни ставки и десетични знаци за период
- детайлни и съкратени отчети на фискалната памет от номер до номер и/или от дата до дата
- отчет оператори
- отчет артикули
- програмно съвместими с фискален принтер
Технически характеристики
- термо-печат
- ширина на печат - 54 mm; 36 знака/ред
- скорост на печат - 12.5 реда в секунда
- графично лого -12 х 54 mm
интерфейс - сериен: RS 232
- куплунг за управление на касово чекмедже
- хартия - термохартиена лента /ролки/ с ширина 58 mm
- Температурни ограничения:
- при работа: - 5 - 40C
- при съхранение: 10- 60C
- Срок на експлоатация:
- термопечатащи механизми 5 милиона реда
- печатащи глави - 30 km лента
- механизъм за автоматично отрязване на лентата - 300 000 действия

 

Каква информация се обменя между КА и компютъра ?

 

- от компютъра зареждате в касовия апарат: кодове, имена, цени, баркодове на стоки; имена и кодове на оператори; данни за фирмата и обекта, които е задължително да се отпечатват на касовата бележка; сверявате часовника

- от касовия апарат отчитате в компютъра обороти и количества от извършените продажби

- продажби чрез управляване на касовия апарат от компютъра в режим "Фискален принтер" - Компютъра печати касови бележки през касовия апарат

- бърза и лесна промяна на цените

- добавяне или премахване на артикули

- водене на наличности в склад и отчетност на продажбите

- възможна е връзка на няколко касови апарата с един компютър

 

Изискванията към кабелната мрежа

Ограничения за дължината на кабела :

*       Кабела "Каса" - компютър не трябва да е по-дълъг от 70 – 100 м.

*       Общата  дължина на кабелите образуващи касовата мрежа  да не е повече от  300 м.

Изисквания по защита на кабелната система от електромагнитни смущения :

*       Разстоянието от електрическата мрежа  до кабела трябва да бъде не по-малко от 40 см.

*       Допуска се пресичане на кабели с променлив ток само под прав ъгъл.

*       Разстояние от мощни електроприбори (хладилник, фризер, климатик не по-малко от 50 см. )

*       Всички КА и компютри трябва да са включени на една линия на захранването (една "фаза"), на която е забранено подвключването на други устройства.

Изисквания  по защита на кабелната  система от механически повреди

*       Механическото налягане на 1 см кабел не бива да превишава  1.25 кг

*       Кабела е желателно да е поставен под защитна кутия

*       В близост до работещ КА, а също и до присъединителни към него кабели е  недопустимо провеждането на заваръчни работи. (КА да бъде обезточен, а кабелната система защитена от попадане на искри и открит огън).

ВРЪЗКА МЕЖДУ КАСОВ АПАРАТ И ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА

 

При продажба на теглови стоки касиера, трябва да въведе цената за килограм стока и теглото на измерената стока. След което умножава тези числа и получава стойността на покупката. При голям асортимент и големи количества на продажбите има смисъл да се  подвключи везната непосредствено към КА за автоматизация на въвеждането на теглото на стоката, а цената за килограм е запрограмирана  в PLU на КА. В този случаи се намалява ролята на ръчния труд при въвеждането на цифри (т.е. снижава се количеството на грешките), увеличава се скоростта на обслужване на клиентите и се намалява възможността за злоупотреба от търговците.

Везните (електронните) се подвключват към  КА с помощта на интерфейсна платка, при което в някой случаи се съхранява  възможността за подвключване на КА към компютър. По време на отчета от КА може да се разбере общото количество продадена стока по тегло и сумите при наблюдение на отчета по PLU или отчета по групи. Везните  обменят с КА информация по интерфейс RS232C. Като  правило, всички везни, поддържащи такъв стандарт обменят информация със всички КА с такъв интерфейс и без особени  проблеми се съединяват един с друг.

При свързване на касовия апарат с везна след поставяне на артикула на везната и набиране на съответния код се изчислява стойността на покупката.

- чрез натискане на бутон теглото от електронната везна се прехвърля като количество в касовия апарат

- ускоряване на продажбите

                                   Електронна везна  DT-15

Основни функции
- паметта на везната се съхранява имената и цените на 1900 артикула, заредени от външно устройство
- запис на фирмени знаци за печат върху баркод етикети, както и дата и час на пакетирането, адрес на склада, срок на годност и др.
- достъпна клавиатура, на която описаните данни се програмират лесно и без допълнително обучение
- лесно интегриране във всяка завършена търговска система
- подръжка на баркод принтери от типа:
- DATECS LP 50
- ELTRON LP2022
- ELTRON LP2042
- ELTRON LP2122
- ELTRON LP2142
- ELTRON Companion+
- BIRCH BP642
- BIRCH BP622
- GODEX (C.ITOH) EZ2.EZ4

Технически характеристики
- Intel C - MOS CPU
- дисплей за оператора и дисплей за клиента:
тегло - 6 цифри
единична цена - 6 цифри
тотал - 6 цифри
- тип измерване Load CELL / 15 бит АDC
- сериен интерфейс RS232
- връзка с касов апарат / DATECS MP 500, DATECS MP - 500T /
- връзка с персонален компютър за прием на данни за артикулите
- връзка с външен принтер на баркод етикети
- точност 100g - 15 kg / 5g /
- консумация 15W

 

ВРЪЗКА МЕЖДУ КАСОВ АПАРАТ И БАР-КОД ЧЕТЕЦ

 

Устройствата, предназначени за прочитане на щрих-кодове се наричат четци на щрих-код или скенери за щрих-код, или просто: скенери. Като правило, скенерите за щрих-код имат  интерфейс RS232C, което позволява непосредственото им подвключване към КА, с помоща на платка за връзка (интерфейсна платка). Такова подвключване на скенерите позволява автоматизирано въвеждане вида на стоките в КА, и съответно, извеждане на  информация за продаваната стока в компютърната система.

Щриховия код на стоката  - това е последователност от цифри, присъщи само на даден вид стока. Ако КА се експлоатира в  режим ON-LINE, т.е. непрекъснато е свързан с компютър, то цифровото съдържание на щрих-кода може да се съпостави с номенклатурния  номер на стоката в склада. Ако КА  се експлоатира в режим OFF-LINE, особено с блок външна  памет за щрих кодове, то цифровото съдържание на  щрих-кода може да се съпостави с номер PLU. При приближаване на скенера към стоката и прочитане на щрих-кода, може да се съобщи в КА информация за нея, която КА използва за да определи еднозначно конкретния вид на стоката.

 

 

 

 

- бар-кода върху стоката се прочита и се изпраща към касовия апарат - стоките с програмирани бар-кодове в касовия апарат се продават автоматично

- касиерите на трябва да помнят кодове на артикули или да ги търсят в списък

- ускоряване на продажбите

 

ВРЪЗКА МЕЖДУ БАР-КОД ЧЕТЕЦ И КОМПЮТЪР

 

 

 

- бар-кодовете върху стоките се изпращат като кодове към компютъра и той издава касови бележки като управлява фискален принтер или касов апарат

- избягва се търсене, помнене и въвеждане на код от касиерите

- ускорява продажбите

 

 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА И ЕТИКИРАЩ ПРИНТЕР

 

 

 

- под управление на везната, принтера отпечатва залепващ етикет с бар-код и текст за измерваната стока

- отпечатания бар-код съдържа информация за теглото, цената и вида на стоката, която се прочита на изхода от бар-код четец

- клиента получава пълна и прегледна информация за премерената стока (име, тегло, цена) върху залепения етикет

- избягва се надписването на премерената стока

 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА И КОМПЮТЪР

- от компютъра се зареждат във везната кодове имена и цени на артикулите на които ще се отпечатват етикети

- бърза и лесна смяна на цените на програмираните стоки във везната

- бързо и лесно добавяне и изтриване на артикули

 

ВРЪЗКА МЕЖДУ КУХНЕНСКИ ПРИНТЕР И КОМПЮТЪР

 

 

 

 

- поръчка от сервитьор се отпечатва в кухнята

- избягва се физическото занасяне на поръчката

- улеснява и ускорява ресторантския процес

 

ВРЪЗКА МЕЖДУ КОМПЮТРИ - КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

 

 

- пренасяне на данни между компютрите без използването на дискети, CD и други носители

- използване на принтери, CD и други устройства свързани към други компютри

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ТИП "СУПЕРМАРКЕТ"

Системата управлява обекти в които разплащанията се извършват на изхода на обекта. Показана е многощандова организация.

·  електроните везни се програмират от компютъра: кодове, цени, имена на стоки

·  след измерване на стоката, се отпечатват самозалепващи се бар-код етикети

·  на изхода на супермаркета, бар-код четец прочита етикетите на стоките и те се регистрират чрез търговски

·  данните за продажбите се отбелязват в база данни в офиса на обекта

·  издава се фискален бон за клиента

·  в базата данни се въвеждат доставки, водят се наличности и обороти

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ТИП "МАГАЗИН"

Системата управлява обекти в които разплащанията се извършват на щанд, а не на изхода на обекта. Показана е многощандова организация. Аналогична е организацията при един щанд (един касов апарат). Всеки щанд е оборудван с касов апарат и везна (ако е необходимо).

  касовите апарти се програмират от компютъра: кодове, цени, имена на стоки

  данните за продажбите се отчитат в компютъра

  в компютъра се водят доставки, следят се наличности, извършват се справки за продажби и др.

 

Система за безналично разплащане за хранене на работници и управление на складово стопанство на стол

Всеки абонат има потребителска карта посредством която той се идентифицира в базата данни. Потребителската карта е уникална, при загубване системата дава възможност за блокиране на сметката.

В базата данни на компютъра се въвежда по сметка кредит за определен период от време на потребителската карта. При покупка от абоната в базата данни се записва необходимата информация. т.е. в случая сумите от покупките, а на касовата бележка се изписва сумата на покупката и остатъка по сметката. Системата дава отчет за наличността в момента и дали абоната има достатъчно средства да заплати сметката. При достигане на предварително обявена сума за определен период от време абоната получава съобщение за изчерпан кредит. В зависимост от срока за изразходване на сумата по сметката системата дава възможност по желание на потребителя в случай, че в сметката има остатък той да бъде занулен или прибавен за следващ период.

При покупка абоната поднася картата към четеца на касовия апарат при което се осъществява връзка с базата данни в компютъра и при откриване на сметката на абоната се записва новата сума, която се изважда от наличността. Към една сметка могат да бъдат включени няколко абоната. Във всеки момент абоната може да получи информация за наличната сума, както и датите, сумите и артикулите на които е пазарил.

Системата работи в реално време. Всички действия с касовите апарати могат да се наблюдават в момента.

При желание от страна на потребителя могат да се правят разнообразни справки за период от време тъй като системата поддържа архив. Справките са подробни на екран и принтер. Системата дава възможност за експорт на справките във файлове удобни за обработване и печат.

За целта е необходимо обекта да се оборудва с компютър и касов апарат (един или повече) с вграден четец. Абонатите да имат активирани потребителски карти.

Системата за безналично разплащане има различни варианти на изпълнение в зависимост от желанието на потребителя. На един компютър могат да се вържат до 16 каси. Информацията може да се предава посредством мрежа или интернет връзка до централен компютър.

                   Система за разплащане с POS терминал   

      Разработената електронна връзка на търговските системи от Microinvest с POS терминали е с цел разплащанията в търговските обекти да се извършват с дебитни и кредитни карти. При всяка продажба на клиент и наличен POS терминал програмите ще могат да изискват плащане чрез карта и ще съхраняват информация за транзакцията.
      Едновременно с това ще се попълват всички необходими данни, за да може клиентът да получи пълна информация за това какво и откъде е закупил.
      Системата ще позволява и чужденци да плащат с кредитни карти във валута и по сметката на търговеца автоматично да постъпват приходи от търговската операция. Приложението на настоящата разработка е във всички търговски обекти, които желаят да приемат дебитни или кредитни карти.

 

Литература :

1. www.emelecs.com/BG/kasovi.html

2. www.center.fio.ru