Алгоритми

/продължение/

 

 1. Вярно ли е твърдението, че всеки алгоритъм се състои от краен брой указания?

  да, всеки алгоритъм се състои от краен брой указания
  не, при някои алгоритми указанията са безкрайно много
  алгоритъмът не се състои от указания, а от действия
  не, той е последователност от действия


 2. Задължително ли е всички алгоритми да притежават свойството цикличност?

  да, свойството е присъщо на всички алгоритми
  не, само някои алгоритми притежават това свойство
   необходимо е алгоритмите да притежават всички свойства
  нито едно от твърденията не е вярно
 3. Какво означава "тяло на цикъл"?

  команди, група команди
  логически изрази
  условни команди

   

 4. Кои са входните данни при съставяне на алгоритъм за намиране на лицето S на триъгълник по страна а и височина към нея h?

  a, h
  S
  a, b, S
  a, x


 5. Кои са изходните данни при описване на алгоритъм за пресмятане на лицето S на квадрат със страна а?

  S и b
  a и b
  a, b, S
  S


 6. В някои алгоритми броя на указанията е по-голям от броя на действията, които се извършват по време на изпълнение на алгоритъма. Как се наричат тези алгоритми?

  циклични
  разклонени
  линейни

 7. Разклонени се наричат  тези блок схеми, за които е изпълнено:

  при описанието им чрез блок схема не е използван блок за анализ
  при описанието им чрез блок схема  е използван блок за обработка
  при описанието им чрез блок схема  е използван блок за анализ
  при описанието им чрез блок схема не е използван блок за обработка
 8. Под алгоритмите са?

  групи от действия, които се изпълняват последователно и многократно в даден алгоритъм
  кратки линейни алгоритми
  групи от действия, обособени като отделни алгоритми, които се използват при описанието на други алгоритми
  не е вярно никое от горните твърдения


 9. Какво означава записът: S : = S +1?

  S получава стойност, равна на досегашната му стойност плюс единица
  на S се присвоява начална стойност единица
  записът е неправилен


 10. Възможно ли е в циклична блок схема да липсва блок за анализ?

  да, тъй като тя може да не е разклонена
  да, ако е използван специален блок за цикъл
  не, тъй като всеки цикличен алгоритъм е и разклонен
  да, възможно е

    


      © Велико Търново 2006