Алгоритми

 

 1. Алгоритъм е:

  действия, чрез които се решава конкретна задача
  система от указания, определящи елементарни действия, които водят до определен резултат
  система от указания, задаваща елементарни действия, реда на изпълнението, за да се получи определен резултат
  система от указания


 2. Кои свойства притежават всички алгоритми?

  определеност, масовост, резултатност, формалност, яснота
  определеност, масовост
   масовост, резултатност, формалност, яснота, изпълнимост
  определеност, масовост, резултатност

 3. Готварската рецепта алгоритъм ли е?

  да, тъй като притежава всички свойства на алгоритмите
  не, тъй като не притежава свойството масовост
  не, тъй като не притежава свойството цикличност

   

 4. Кои са входните данни при съставяне на алгоритъм за намиране на корена на линейно уравнение от вида ax + b = 0 ?

  x
  a, b, x
  a, b
  a, x


 5. Кои са изходните данни при описване на алгоритъм за пресмятане на лицето S и периметър P на правоъгълник по зададени страни a и b ?    

  S и P
  a и b
  a, b, S, P
  a и S


 6. В някои алгоритми броя на указанията е равен на броя на действията, които се извършват по време на изпълнение на алгоритъма. Как се наричат тези алгоритми?

  линейни
  циклични
  разклонени

 7. Циклични се наричат алгоритмите, за които е изпълнено:

  броят на указанията надвишава броя на действията при описание на алгоритъма
  броят на действията надвишава броя на указанията при описание на алгоритъма
  броят на действията е равен на  броя на указанията при описание на алгоритъма
  не е изпълнено никое от горните условия

 8. Възможно ли е в дадена блок схема да липсва блок за анализ?

  да, ако описва линеен алгоритъм
  да, ако описва цикличен алгоритъм
  не, блокът присъства във всяка схема
  не е вярно никое от горните твърдения


 9. Какво означава записът: X + 1 := X ?

  Х получава стойност, равна на досегашната му стойност плюс единица
  Х е равно на нула
  записът е неправилен


 10. Кои са основните видове блок схеми?

  линейни
  разклонени и циклични
  циклични
  линейни, разклонени и  циклични

    


      ©  Велико Търново 2006