Модеми

 1. DialUp връзката е .....

  посветена връзка
  връзка от точка до точка
  постоянна връзка
  временна връзка установена за цялата продължителност на сесията


 2. Скоростта за предаване/приемане на информация от модема се измерва в ...

  пиксели
  сегмент за секунда
  бит за секунда
  байт за секунда


 3.   При ISDN адаптерите сигналите  ....

  се модулират и демодулират
  не се модулират и демодулират
  се преобразуват във вид съобразно преносната среда

 4. Мултиплексирането е ......

  режим на работа на модема
  преобразуване на цифровите сигнали в аналогови
  вид модулация
  метод за обединяване на няколко информационни потока в един сложен сигнал
 5. При режим на обмен полудуплекс в определен момент от времето информацията тече ....

  само в една посока
  задължително в двете посоки
  зависи от модема
  както при режим симплекс

 6. При xDSLтехнологията данните се предават по   .....

  оптично влакно
  друга преносна среда
  медните телефонни кабели

 7. Ако на модема е изписано 56000, то това означава ...

  че e с максимална разделителна способност 56000 пиксела
  броя на възможните абонати с които може да се свърже
  максималния обем на документа, ако модема се използва като факс - модем
  че може да работи със скорост на предаване на данните 56 Кврs

 8. Протоколът е  ....

  вид документация при покупка на модем
  метод за съгласуване работата между компютъра и модема
  начин на свързване между различни преносни среди
  набор от стандарти чрез които се реализира предаването на данни

   

 9. При класическия модем предаването на данни е ....

  серийно
  паралелно
  паралелно или серийно
 10. За ADSL технологията e характерно, че ......

  l
   
  скоростта на сваляне (Download) е съизмерима със скоростта на качване (Upload)
  скоростта на сваляне (Download) е по голяма от скоростта на качване (Upload)
  скоростта на качване (Upload) е по голяма от скоростта на сваляне (Download)
  скоростта
  на сваляне (Download) и качване (Upload) е както при аналоговите телефонни линни

    


      ©  Велико Търново 2006