Информация

 1.   Как се нарича обществото в което повечето от работещите са заети със създаването, съхранението, обработката и реализацията на информация ?                          


  съвременно общество
  осведомено общество
  информационно общество

  кибернетично общество

 2.   Как се нарича съвкупността от методи и устройства използвани от хората за обработка на информация ?

  софтуер
  информационни технологии
   хардуер
  информализация

 3.   В какъв вид хората за първи път са започнали да фиксират информацията ?

  във вид на графически образи
  звукова
  таблична


 4. Как се нарича информацията получена с помощта на органите за осезание ?

  обонятелна
  визуална
  дактилна
  вкусова


 5. Термина  "информация"  произлиза от латинската дума "informatio",  която  означава ....

  сведение, разяснение, изложение
  сбор от съобщения
  начин за отразяване на съобщение
  правило за достъп до информация


 6.   Какви категории информация познавате ?

  достоверна и актуална
  отразена и материализирана
  съдържателна и оригинална


 7.   Може ли информацията да съществува без материален носител  ?

  не, не може
  да може
  в някой случай да, в други не
  може, ако е във вид на съобщение


 8.   Средството, чрез което информацията се пренася между източника и приемника се нарича ...

  материален носител
  приемник
  канал за връзка

  източник


 9.   Съобщението е ....

  стандартни думи
  представена по определен начин информация
  категория информация


 10. Може ли, едно и също съобщение да носи различна информация за различни хора ?

  да
  не
  в някой случай да, в други не    


      © Велико Търново 2006